תנאי שימוש – חברת TIANXIA

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש (להלן: “התנאים”) לפי השימוש באתר  WWW.TIANXIA.CO.IL להלן: “האתר”) המופעלים ומנוהלים ע”י “טיאנשיה – חברת כל שתחת השמים” ח.פ 304825292.
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ” TIANXIA ” )להלן: “האתר”(. מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר TIANXIA ו/או מי מטעמם )יכונו ביחד ולחוד: “המפעיל”( מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן )להלן: “תנאי השימוש”(.
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו )להלן: “המשתמש”(. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם ) As Is .)אמנם, נתכוון המפעיל כי המידע יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעיל, ובכל מקרה המחיר בחנויות המפעיל יהיה הקובע. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעיל אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המפעיל ערב למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב )להלן: “המידע”( מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתו המוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעיל.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא )וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו(, ובכלל זאת שם המתחם )”Domain ,)”הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של המפעיל בלבד, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעיל לכך מראש ובכתב.
קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים
באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט שאינן ו/או הפנייה מופעלים ע”י המפעיל. המפעיל לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
התחייבות המשתמש
עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן: 2 המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של המפעיל ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעיל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעיל בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות לתנאי גישה אלה. המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת, בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת/ ו/או באם יחליט המפעיל כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה המפעיל אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
העדר אחריות
המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא )לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית(. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר
מסירת פרטים
משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך מתן מענה לשאלותיו על ידי המפעיל, עושה זאת על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל. המפעיל רשאי להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי
המידע המופיע באתר
הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעיל עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. המפעיל איננו מתחייב כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מחנויות המפעיל. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעיל במועדים שייקבעו על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי
התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד.
במידה ותיווצר אי-התאמה בין מחירו של פריט המופיע באתר לבין המחיר המוצג בחנויות, המחיר הקובע יהיה זה המוצג בחנויות
שונות
המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעיל לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת
הדין ומקום השיפוט
תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.
מדיניות פרטיות
TIANXIA (להלן: “החברה”) מכבדת את זכות הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה )להלן: “האתר”( ומשכך החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט )IP ) שממנה פנית ועוד.
השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר- לרבות פרסום מידע ותכנים
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה הנו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו
Cookies
אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש
פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות (חברות פרסום) לנהל את מערך הפרסומות שלה. המודעות בהן אתה צופה באתרים השונים מופצים ע”י אותן החברות. על מנת לנהל את מערך הפרסום, חברות אלה מציבות0שותלות cookies במחשבך. רכיב זה מאפשר להן לאסוף מידע לגבי הרגלי הגלישה שלך. השימוש שחברות אלה עושות בנתונים הנצברים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
ביטול עסקה מדיניות החזרת מוצרים
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
המזמין או המזמינה בלבד רשאים לבטל את ההזמנה במקרים הבאים:
ביטול עסקה טרם שליחת המוצר
ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר (עד 14 ימי עסקים )
במקרים הנ”ל יהיה ניתן לבצע ביטול עסקה ומלוא הסכום יוחזר על פי זמני חברת האשראי,
יובהר כי במקרה והמוצר כבר נשלח יופחת סכום עלות המשלוח מהסכום המוחזר ללקוח.
אחריות על מוצרים
אחריות יצרן ניתנת על המוצר למשך 12-36 חודשים (בהתאם למוצר) לכל פגם שיצא מהמפעל. האחריות אינה מכסה מקרים של שימוש לא נכון במוצר או בלאי טבעי.
משלוחים
הכי כיף לקבל משלוח במהירות , לכן אנחנו מתחייבים להיות הכי מהירים שאפשר הזמנתך נארזת כבר ביום ההזמנה ונמסרת לשליח !
זמני ההגעה שלנו אליך משתנים לפי אזורי החלוקה אך לא יעלו על 7 ימי עסקים לרוב אנחנו מגיעים לפני הזמן (בימים רגילים).
כיצד החלפה מתבצעת?
החלפות מתבצעות דרך מוקד שירות הלקוחות בלבד .
במידה והחלטת לבצע החלפה אנא צרו עמנו קשר לטלפון
052-8814748 נשמח לעזור ולתאם לך את ההחלפה עם שליח עד הבית במהירות .
כאשר השליח מגיע למסור לך את החבילה החדשה יש לתת לו את החבילה הקודמת.
במידה ואתם מעוניינים לבצע החלפה עלות משלוח הינה 80 ש”ח
(שליחת מוצר במקום (40 ש”ח) החזרת המוצר הקיים (40 ש”ח)
במידה ורוצים להחזיר את המוצר עלות ההחזרה הינה 40 ש”ח
החזרות מוצרים
החזרת מוצרים מתבצעת עם שליח דרך מוקד שירות הלקוחות בלבד בטלפון 052-8814748
בהתאם למדיניות החזרת המוצרים שלנו .
כיצד מתבצעת החזרה ?
עם שליח עד הבית
צרו קשר עם מוקד השירות שלנו 052-8814748 לצורך תאום שליח לאיסוף המוצר.
מדיניות החזרת מוצרים
ניתן להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלתו ורק בתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה ולא נעשה שימוש במוצר והוא עדיין באריזתו המקורית; נקבל את המוצר בחזרה למפעלנו תוך 5 ימים מיום הבקשה כדי שתהיה לנו ההזדמנות לבדוק אותו. במידה ותנאים אלה מולאו, נספק החזר מלא (לא כולל עלויות משלוח)
ההחזר הכספי יועבר תוך מקסימום 14 ימי עסקים ממועד החזרת הפריט, ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. הזיכוי/ההחזר יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית.
זמן אספקת הסחורה
המשלוח ישלח לכתובת שצוינה במעמד ההזמנה.
החשבונית תונפק אוטומטית למייל שצוין במערכת ועל שם הלקוחה שביצעה את ההרשמה.
על הלקוחה להודיע על כל שינוי במועד ובמיקום האספקה.
יום ביצוע ההזמנה הינו יום אישור חברת האשראי על העסקה.
ימי העסקים הינם : ראשון, שני , שלישי , רביעי , חמישי .
שישי – שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם ימי עסקים .
אופציות שילוח ומחירים
שליח עד הבית – תוך 7 ימי עסקים – 40 ₪
מחירי השילוח עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה ללא הודעה מוקדמת.
יש להתעדכן בעלויות המשלוח במעמד ההזמנה.
איסוף עצמי – צרו קשר לתיאום 052-8814748
הגעה בתיאום מראש ואיסוף ממחסני החברה בכתובת – המנור 7, פלורנטין, תל אביב יפו.
הזמנה באיסוף עצמי מחייבת תיאום במעמד ההזמנה.
תנאי החזר כספי
החזר כספי יינתן אך ורק לכרטיס האשראי שדרכו בוצעה העסקה המקורית באותם תנאי תשלומים .
לא ניתן לזכות כרטיס חיוב מיידי על סוגיהם ועסקאות מזומן .
החזר כספי לעסקאות שבוצעו בפייפאל יינתן אך ורק לחשבון הפייפאל ממנו בוצע העסקה .
סכום ההחזר הינו זהה לסכום ששולם עבור הפריט בניכוי דמי השילוח ובניקוי דמי ביטול של 5% מערך המוצר (היה והתשלום לא שולם במזומן)
ביטול עסקה מדיניות החזרת מוצרים
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
המזמין או המזמינה בלבד רשאים לבטל את ההזמנה במקרים הבאים:
ביטול עסקה טרם שליחת המוצר
ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר (עד 14 ימי עסקים )
במקרים הנ”ל יהיה ניתן לבצע ביטול עסקה ומלוא הסכום יוחזר על פי זמני חברת האשראי,
יובהר כי במקרה והמוצר כבר נשלח יופחת סכום עלות המשלוח מהסכום המוחזר ללקוח.
בכל שאלה אנחנו זמינים עבורך בטלפון 052-8814748 או במייל [email protected]
כל המוצרים
טבע
עד 25% הנחה על
כל הפריטים
כל המוצרים
חוצות
עד 25% הנחה על
כל הפריטים
כל המוצרים
מקורה
עד 25% הנחה על
כל הפריטים